Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. …………… din ………….
  I. Părţile contractante: 

 Prin SC VALDIR TOUR SRL, persoană juridică română,cu sediul social in localitatea Craiova, adresa str. Romania Muncitoare, nr.3, judetul Dolj, tel : 0744377646/ 0740150666, e-mail: valdirtour@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J16/3438/1994, CUI RO6848086, titulara a licentei  nr. 1619 din 27.03.2019, polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa nr. 55182, valabila pana la 27.02.2022, având deschise următoarele conturi bancare la Banca Romaneasca: RO11BRMA0999100051257609 –RON si RO11BRMA0999100081981874- EUR,  reprezentata prin Barbulescu Valentina, in calitate de director general , denumita in continuare TUROPERATOR / AGENTIE ORGANIZATOARE (ATO).
şi 
Domnul  ........................,  domiciliat/domiciliată în .............................................., Telefon contact .............................., e-mail.......................................... posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ........NR. .................. eliberat/eliberată de ....................................., la data de ........................, in calitate de Calator/reprezentant al Calatorului, au convenit încheierea prezentului contract. 

II. APLICABILITATE 
1. Toate drepturile și obligațiile născute prin semnarea de către Călătorul Contractant a prezentului contract se consideră a fi valabile și în privința călătorilor însoțitori. 
2. Formularul privind furnizarea informațiilor precontractuale standard constituie Anexa 1 a prezentului contract (”Formular de Informare precontractuală”). 
3. Formularul privind acordul cu privire la procesarea datelor personale în vederea executării serviciilor de călătorie și a celor asociate ce compun Pachetul VALDIR TOUR  este prevăzut în Anexa 2 (”Formular GDPR”).
4. Informațiile contractuale specifice Pachetului achiziționat sunt prevăzute în voucherul ce cuprinde mențiunile din Anexa 3 (”Formular de rezervare ”).

III. DURATA 
1. Prevederile prezentului contract se aplică raporturilor juridice stabilite între Valdir Tour și toți Călătorii reprezentați de Călătorul Contractant prin solicitarea, negocierea și achiziționarea serviciilor de călătorie și asociate ce compun Pachetul Valdir Tour.  
2. Contractul intră în vigoare in momentul semnarii lui de catre Calator si prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice, și încetează de drept la data finalizării prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 
3. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele: 
a) Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre ATO a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact; 

b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de catre ATO. 
2.3. Informatiile precontractuale furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului privind detaliile pachetului de calatorie, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante. 

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Obiectul contractului îl constituie comercializarea de către Valdir Tour a pachetului  de servicii turistice prezentat in Anexa 3 (”Formular de rezervare ”).
2. In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, agentia  ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei. 
3. Nu sunt considerate pachete de calatorie si nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei ATO: 
a) pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazarea peste noapte; 
b) pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridica actionand din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa; 
c) serviciile unice. 
V. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 
1. Preţul total al contractului este de ................... si include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri suportate de ATO.  
Pretul este specificat in prezentul contract, dar și in Anexele la contract, după caz. De asemenea, el poate fi inscris si in cataloage sau pliante puse la dispozitia Calatorului, sau prezentate pe site-ul ATO si in mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură. 
2. La incheierea contractului, ATO, solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in continuare. Platile se pot face in EUR /USD/ RON. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar al bancii comerciale +2% COEFICIENT DE RISC VALUTAR .
3.Conditii de plata: ............................
4. Prin excepție de la prevederile para.1., ATO poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte: 
- Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie achizitionat, de tipul de oferta si vor fi trecute in contract sau in anexele aferente acestuia, adica in informatiile precontractuale. 
-  Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul ATO sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite si anularea tuturor rezervarilor. 
5. Platile se pot face, cash, direct la sediul ATO, prin virament sau depunere direct in conturile  următoare deschise  la Banca Romaneasca: RO11BRMA0999100051257609 –RON si RO11BRMA0999100081981874- EUR.
6 ATO nu va avea obligatia de a imbarca si de a acorda servicii calatorilor inscrisi in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor achizitionate. 
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ATO 
4.1. ATO isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare. In acelasi timp, aceste clauze pot fi modificate unilateral de ATO daca aceste modificări sunt nesemnificative. Calatorul va fi informat in timp util, in mod clar si pe suport durabil. 
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie; 
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; 
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 
d) alte taxe care sunt impuse de terti. 
Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. 
Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau ATO este constransă sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare. 
Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre ATO, Calatorului, a unei notificari clare si inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil. 
In aceasta situatie Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice.
In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de servicii de substitutie de o calitate similara sau superioara. 
In cazul in care modificarile pachetului initial sau pachetul de substitutie mentionat, au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. 
In cazul in care Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, ATO ramburseaza,  toate sumele incasate nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului. 
4.3 ATO este răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din partea ATO, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati, cu excepţia următoarelor cazuri: 
(a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Calatorului; 
(b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici ATO, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje sau reparatii pe drumurile publice etc.). ATO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, ATO nu va putea fi trasă la raspundere, dar va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator. 
(c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 
4.4. ATO acorda asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici ATO, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin: 
(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 
(b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 
ATO are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de ATO. 
4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau ATO constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
(a) să ofere Calatorului servicii alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala. 
(b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, ATO acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata; 
Părţile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile Turistice” este acela potrivit căruia servicii cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective. 
4.6 In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, ATO trebuie să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, ATO suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti / Calator. 
4.7 In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa
sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
4.8 ATO, are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms, what’s up etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului): 
(a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula, ATO lucreaza cu companii aeriene autorizate. Distributia locurilor in avion se face la check-in. In functie gradul de încărcare realizat, ATO isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie de zbor si, deasemenea, poate modifica si tipul de avion folosit; 
(b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a agentiei organizatoare (ATO) ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului; 

4.9 ATO nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie. 
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI 
5.1 În cazul în care Calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris ATO, cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția adoptata de ATO este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesionează contractul şi de a încheia un alt contract cu noul calator, prin intermediul ATO, care trebuie sa fie semnat si de catre Calatorul cedent. ATO nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de politica companiei aeriane. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul in care ATO nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau altă despagubire. 
5.2. In cazul unor modificari esentiale ale contractului (astfel cum sunt prevazute la para.4.1), transmise de catre ATO,  Calatorul este obligat să comunice acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării, hotărârea sa de a opta pentru: 
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
In cazul in care Calatorul nu comunica optiunea sa in termen de 5 zile, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii, iar ATO este exonerată de plata oricăror despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 
5.3. În cazul în care ATO anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul: 
(a) să accepte, la acelaşi preţ, un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de ATO; 
(b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de ATO, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
(c) să i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului. 

5.4. În cazul menţionat la articolul 5.3, lit. c), Calatorul are dreptul să solicite şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, stabilita prin acordul comun al partilor, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar ATO, a informat în scris Calatorul, respectand urmatoarele termene: 

- cu 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 
- cu 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 
- cu 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.


Agentia de Turism VALDIR TOUR S.R.L.                             CALATOR  


ANEXA 1 .
Formular de Informare precontractuală

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. SC VALDIR TOUR  SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, SC VALDIR TOUR  SRL, deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii: Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018: 
 - Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. - Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
 - Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 
- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare. 
- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil. 
- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. 
- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate. 
- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. SC VALDIR TOUR  SRL a contractat protecţia în caz de insolvenţă la SOCIETATEA DE ASIGURARE – OMNIASIG, cu sediul in Bucuresti, Romania, Aleea Alexandru, nr.51,sector.1, 011822, Tel: 0040214057420,E-mail: office@omniasig.ro,  Poliţa de asigurare seria I nr. 55182 valabila pana la data de 27.02.2021 in valoare de 10 000 EUR. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competenta – Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, relații cu publicul, telefon 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei a SC VALDIR TOUR  SRL. În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018: www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdfANEXA 2.
Formular GDPR


Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Pe baza consimțământului dumneavoastră acordat la finalul prezentului document („Consimțământul”), Prioteasa Mihai Sebastian Dumitru, persoană fizica română, cu adresa în Sat Marsani, Comuna Marsani, str. Primaverii, nr.104, Dolj,,  serie si numar CI  DZ 340573 având CNP 1941026160076 („Operatorul”, VALDIR TOUR ”), va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezentul Consimțământ și legislația aplicabilă.
1. CINE SUNTEM?
Societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:
Nume fima SC VALDIR TOUR SRL 
Sediul social: Craiova, str. Romania Muncitoare, nr.3 
Telefon: 0744377646/0740150666
E-mail: valdirtour@yahoo.com
Puteți contacta în permanență VALDIR TOUR la următoarea adresa de e-mail valdirtour@yahoo.com pentru a adresa întrebări sau preocupări în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
2. CUM COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:
de la dumneavoastră în mod direct.
3. DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în baza consimțământului dumneavoastră, în scop de marketing, pentru următoarele scopuri:
(i) transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing) referitoare la produsele Societății și ale partenerilor săi;
(ii) trimiterea de oferte și materiale publicitare privind produsele Societății și ale partenerilor săi;
(iii) stocarea datelor cu caracter personal în bazele de date gestionate de Operator;
(iv) procesarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și pentru realizarea de analize și cercetări de piață.
Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea desfășura activitățile menționate la Secțiunea 3 punctele (i) – (iv) de mai sus în raport cu dumneavoastră.
4. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ÎN PRIVINȚA DUMNEAVOASTRĂ?
În scopurile descrise în Secțiunea 3 de mai sus, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail (denumite în continuare „Datele cu caracter personal”).
5. CUM DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
În vederea desfășurării activităților menționate la Secțiunea 3, putem divulga Datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii contractuali ai Valdir  Tour din România și din alte țări membre ale Uniunii Europene.
6. CÂND TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE? 
Vă rugăm să aveți în vedere că, în vederea desfășurării activităților menționate la Secțiunea 3, Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în UE/SEE.
7. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 
Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarea periodă de timp: 2 ani de zile de la semnarea prezentei anexe.
Cu toate acestea, Societatea poate păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care aceasta este cerută de legislația aplicabilă și numai în măsura și pentru perioada cerută de legislația aplicabilă.
8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor, beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:
(i) dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal;
(ii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(v) dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(vi) dreptul la portabilitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal;
(vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; și
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
Pentru exercitarea acestor drepturi și/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau pentru a obține clarificări cu privire la operațiunile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugăm sa transmiteți o cerere în acest sens la urmatoarea adresă de e-mail valdirtour@yahoo.com 
9. EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI
Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.
10. CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ
Subsemnatul  Prioteasa Mihai Sebastian Dumitru, declar prin prezenta că am citit termenii și condițiile de mai sus în care Christian Tour intenționează să prelucreze și/sau să transfere, după caz, datele mele cu caracter personal și îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către Christian Tour, respectiv pentru următoarele activități desfășurate de Operator (menționate și la Sectiunea 3 de mai sus), după cum urmează:
(i) transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing) referitoare la produsele Societății și ale partenerilor săi; SUNT DE ACORD             V

Semnătura: 
Data: 

NU SUNT DE ACORD
Semnătura: _______________
Data: ________________
(ii) trimiterea de oferte și materiale publicitare privind produsele Societății și ale partenerilor săi; SUNT DE ACORD             V

Semnătura: 
Data: 
NU SUNT DE ACORD
Semnătura: _______________
Data: ________________
(iii) stocarea datelor cu caracter personal în bazele de date gestionate de Operator; SUNT DE ACORD             V

Semnătura: 
Data: 

NU SUNT DE ACORD
Semnătura: _______________
Data: ________________
(iv) procesarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și pentru realizarea de analize și cercetări de piață. SUNT DE ACORD             V

Semnătura: 
Data: 

NU SUNT DE ACORD
Semnătura: _______________
Data: ________________
ANEXA 3.
FORMULAR DE REZERVARE PRECONTRACTUAL
Nr........................ /..................................
Numele si prenumele turistului/reprezentantul turistului ........................................................................ Domiciliat:........................................................................................................................................tel.................. . posesor al CI/BI seria........./nr..........................eliberat de............................la data de...................…, comand serviciile turistice ce cuprind urmatoarele elemente: 
a. Destinatia: tara .............. .;oras ............................................................... itinerariu:................................... 
b. Perioada cazare: ….............................. Nr.nopti cazare :..................................... 
c. Tipul si categoria structurilor de primire: ......................................................................... Clasificarile sunt in conformitate cu reglementarile tarilor de primire, care pot diferi de cele romanesti; 
d. Servicii de masa: .................................................... 
d. Mijlocul de transport utilizat:..........................… ;categoria de clasificare a acestora 
e. Data plecare din tara .........................Data sosire in tara ..................................
h. Transferuri, excursii sau alte servicii turistice incluse in pret:.................................. 

Titularul rezerva serviciile turistice pentru urmatoarele persoane care se fac solidare la conditiile contractului de comercializare a serviciilor de calatorie: Camera 1: .…...............................… Camera 2: …...................................... Nume turist …..................................................... Nume Turist ......................................................... Nume turist …..................................................... Nume Turist .......................................................... Nume turist ......................................................... Nume Turist ........................................................ Nume turist …..................................................... Nume Turist ….................................................... Pretul contractului:…............................. Plata integrala: …........ Plata in rate: …......... Esalonare plati:.......................................................................................................................................... Rata :….................................................... Rata :….................................................... Rata :….................................................... Rest plata:….............................. 

Pentru plati in RON la produsele cu preturi in EURO se percepe cursul de schimb BNR + 2% din data platii .
Servicii ce nu sunt incluse in pretul serviciilor de calatorie comandate: 
Taxa viza…........; 
asigurare medicala …................. 
Asigurare storno: da....../ nu....... 
Ofeta speciala/ oferta inscrieri timpurii( “early booking”): DA / NU. 
In cazul in care serviciile turistice rezervate reprezinta o oferta speciala sau de inscriere timpurie, NU este permisa nici o modificare in contract (nume participanti, perioada de rezervare, hotel, structura camere, mijloc de transport, etc). In cazul ofertelor speciale, de early booking sau alte oferte speciale, in cazul anularii contractului sau modificarii, toate sumele platite pana in acel moment vor fi retinute cu titlu de penalizare. 
IMPORTANT! Orarul curselor charter este informativ si poate suferi modificari de ultim moment, independent de check-in-ul sau check-out-ul hotelier! Compania aviatica, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza operarea charter-ului, are dreptul de a modifica orele de zbor ale cursei charter, prin urmare, agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea / aterizarea la o alta ora decat cea comunicata initial; de asemenea, compania aeriana poate schimba fara acordul agentiei de turism tipul aeronavei sau aeroportul din diverse motive tehnice, meteorologice, etc. In cazul necesitatii inlocuirii aeronavei implicit poate fi schimbata si compania aeriana. Totodata, agentia nu este raspunzatoare in cazul in care anumite motive (meteorologice, tehnice, economice, fara a ne limita la acestea) vor impune efectuarea unor escale. Termenul de confirmare a prezentei rezervari este de 5 zile lucratoare din momentul semnarii si reprezinta termenul dupa care contractul de comercializare a serviciilor de calatorie intra in vigoare. Pe perioada termenului de confirmare agentia are dreptul de a anunta turistul asupra imposibilitatii de a onora respective comanda, caz in care contractul se anuleaza si turistul primeste integral suma platita cu titlu de avans, in termen de 3 zile lucratoare de la neconfirmare. Prezentul formular de rezervare este incheiat in doua exemplare cu continut identic, cate un exemplar pentru fiecare parte contine conditiile generale ale serviciilor turistice contractate. 

Turist 
Declar ca am citit si sunt de acord cu contractul de comercializare a serviciilor de calatorie .


Semnatura              Agentia de Turism VALDIR TOUR S.R.L.